Paveiktais aizvadītajā 2017.gadā.

Labdien novadnieki.

Kā jau pieņemts, jauna gada sākums ir laiks kad atskatīties uz paveikto iepriekšējā periodā. Svarīgākais, protams, ir iedzīvotāju vērtējums  par domes darbu un izdarīto. Pēc pašvaldību domju vēlēšanām, kuras notika 2017.gada 3. junijā, daudz notikumu ir bijis. Gan pozitīvu, gan negatīvu. Ejot uz vēlēšanām, katra partija strādāja pie tā, kas būs, viņuprāt, svarīgākais novadam turpmākajos 4 gados. Vēlētāji bija tie, kas ar savu balsojumu atbalstīja attiecīgo partiju sarakstu un programmu.

Alojas KPV LV deputātu kandidāti pie savas programmas strādāja ļoti nopietni, lai cilvēki redzētu konkrēti izdarāmās lietas, nevis tukšas, neko neizsakošas, frāzes. Pēc vēlēšanām, iesaistoties domes vadības veidošanā, uzsvērām, ka mūsu programma ir un būs svarīga jebkuru lēmumu pieņemšanā. Jo mēs esam saviem vēlētājiem to solījuši! Diemžēl nācās vilties bijušajā partijas biedrā, kurš, mūsuprāt, nodeva partijas mērķus un idejas sava personiskā labuma dēļ. Par to varam pārliecināties katru dienu, jo visas skaļās frāzes no viņa puses ir izrādījušās tukša muldēšana! Diemžēl, savādāk to nevar nosaukt. Nekas no viņa teiktā nav izdarīts un  rīcība liecina par tīri savtīgu interešu realizēšanu.

Neskatoties uz to, ka patreiz mūsu programmas realizācijas iespējas ir mazāk reālas, turpināsim iesākto un darīsim visu , lai iedzīvinātu apsolīto.

Zemāk var iepazīties ar jau paveikto un ticam, ka izdosies turpināt. Nevēlos uzsvērt, ka sarakstā minētie paveiktie darbi būtu tikai un vienīgi KPV LV veikums, bet gan atzīmēt kā visas domes komandas padarīto. Man bija un ir patiess prieks joprojām komunicēt ar jebkuru domes darbinieku un mūsu koalīcijas kolēģiem, jo mūs vienoja kopīgs mērķis – strādāt novada cilvēku interesēs, neskatoties kādu politisko pārliecību viņš pauž.  Sarakstā pievienotie paveikto darbu progresa procentuālie rādītāji nevar tik uzskatīti par absolūti precīziem. Ir darbi, kas tiešām virzījās uz priekšu strauji, gan pateicoties vēsturiskajām iestrādēm, gan kopējai izpratnei par paveicamajiem darbiem. Savukārt, ir lietas, kas gaidīja savu kārtu tikt risinātas. Mūsuprāt, pareizākais veids –  atrisināt vienu jautājumu pēc otra, iet soli pa solim un novest darbu līdz rezultātam nevis ieķert visur un nepadarīt beigās neko.

Saraksts sastādīts atbilstoši mūsu priekšvēlēšanu programmai. Lasiet, vērtējiet!

Paveiktais no ievēlēšanas brīža līdz 2017.gada novembra beigām.

Aloja, KPV LV

 

-pārvaldē;

1. Līdz 2018. gada decembrim izveidosim efektīvu, uz speciālistiem balstītu, iedzīvotājiem​​ pieejamu, novada pārvaldi.​​ 

Progress 20% - pārskatītas amatu vietas, optimizācija darbinieku noslogojumā, nevajadzīgu amatu likvidācija.

2. skaidri noteiksim lēmējvaras (deputātu) un izpildvaras (domes darbinieku) pienākumus un tiesības.

50% - Izdots rīkojums , ka visi jautājumi, kas attiecas uz saimnieciskiem jautājumiem ir risināmi tikai un vienīgi caur izpilddirektoru. Deputātiem nav tiesību jaukties izpildes procesā, izņemot likumā noteiktos gadījumos.

3. novada budžetu sastādīsim balstoties uz novada attīstības plānā paredzēto un vismaz trīs gadu perspektīvā. Novada attīstības plānu veidosim atbilstoši sabiedrības interesēm.

20% - budžets tiek sastādīts, noteiktas prioritātes. Izpilddirektors sastāda budžetu.

4. atbalstīsim domes speciālistu un darbinieku apmācības, zināšanu pilnveidošanu un kvalifikācijas celšanu.

30% - izdots rīkojums par kursu un apmācību lietderības izvērtējumu. Darbinieki tiek sūtīti uz kursiem , kuri atbilst viņu amatam.

5. iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus, senioru un jauniešu organizācijas domes lēmumu pieņemšanā, lai panāktu vislabāko rezultātu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam.

10% - organizācijas ir uzrunātas – notiek kopdarbošanās iespējamo formu saskaņošana

6. izveidosim izbraukuma klientu apkalpošanas centru, kas tuvinās pašvaldību ikvienam iedzīvotājam pat attālākajās novada vietās.

0% - idejas ir, bet pagaidām nav realizācijas mehānisms izpētīts.

7. pašvaldības iestāžu sadarbība kļūs par ikdienu. Ieviesīsim vienu vienotu telefona numuru saziņai ar pašvaldību.

0% - nākotnes plāns 2018.gadā

8. būvējot vai atjaunojot pašvaldības īpašumus piesaistīsim ekspertus, lai nepieļautu , ka nelietderīgi tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda un objekti nav pilnvērtīgi izmantojami.

40% - visas jaunbūves tiek​​ izvērtētas un speciālistu atzinumi tiek pieprasīti visos gadījumos.

-izglītībā un kultūrā;

1. līdz 2018. gada decembrim Staicelē un Puikulē, izveidosim jaunas un mūsdienīgas bērnu dārza telpas.

50% - notiek telpu projektēšana Staiceles un Puikules bērnu dārziem.

2. līdz 2018. gada decembrim izstrādāsim reālu un iedzīvotāju prasībām atbilstošu izglītības attīstības plānu, kas balstīts uz vecāku un bērnu interesēm.

30% - izglītības attīstības plāns tiek gatavots.

3. atbalstīsim visu izglītības iestāžu modernizāciju īpaši pievēršot uzmanību ikdienas dzīvei nepieciešamo zināšanu apguvei.

30% - tiek modernizēti dabas zinātņu kabineti, Alojas Ausekļa vidusskolai paredzēts kapitālais remonts 2018.

4. veicināsim mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanu un jaunu​​ speciālistu piesaisti novada izglītības iestādēm.

10% - cieši saistīts ar izglītības programmu

5. līdz 2018. gada decembrim Braslavas bibliotēka iegūs atjaunotas telpas.

20% - projektējas telpu paplašināšana

6. atbalstīsim jaunu zināšanu un iemaņu apguvi jaunajām ģimenēm un bērniem no dzimšanas brīža.

0% - 2018.gadā uzsāksim plānot , kopā ar soc. dienestu, aktivitātes šajā sakarā.

7. izstrādāsim un uzsāksim ieviest reālu plānu kultūras attīstībai novadā, ņemot vērā katras vietas unikālo vēsturi un mantojumu.

0% - nav sākts

8. atbalstīsim speciālistu un iedzīvotāju ierosinājumus kultūras dzīves dažādošanai,

0% - nav sākts

9. veicināsim dažādu iedzīvotāju vecuma grupu iesaistīšanos novada kultūras dzīvē.

0% - nav sākts

-uzņēmējdarbībā;

1. lai piesaistītu vietējo kapitālu, līdz 2019. gada decembrim izveidosim krājaizdevumu sabiedrību.

10% - iesākta iespējamo interesentu apzināšana.

2. līdz 2018. gada decembrim sagatavosim novadā pieejamo attīstības iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli pieejama jebkuram interesentam.

30% - notiek pārrunas ar iespējamo programmatūras ieviesēju, lai varētu vienkopus redzēt visu informāciju par novada nekustāmajiem īpašumiem, komunikācijām.

3. aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus ārējo tirgu apgūšanā.

20% -​​ informācija par vietējiem uzņēmējiem tiek izplatīta izmantojot soc. tīklus un klātienes tikšanās.

4. atbalstīsim ikviena novada uzņēmēja iniciatīvu un rūpēsimies par uzņēmējiem pievilcīgas vides un infrastruktūras izveidošanu,

30% -uzņēmējiem ir pieejama​​ pašvaldības infrastruktūra un finansiālais atbalsts.

5. līdz 2018. gada decembrim izveidosim iedzīvotājiem izdevīgu pasažieru pārvadājumu sistēmu sadarbībā ar tuvākajām lielajām pilsētām un uzņēmējiem.

30% - uzsāktas pārrunas ar Autotransporta direkciju un​​ pārvadātājiem par pašvaldībai izdevīgu sabiedrisko maršrutu tīklu izveidi

6. izveidosim reālu uzņēmēju un novada domes sadarbības padomi.

10% - izstrādāts pamats šādas padomes darbības uzturēšanai.

7. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, organizēsim​​ kursus, lai novada esošie un topošie uzņēmēji spētu piedāvāt savus produktus/pakalpojumus atbilstoši mūsdienu standartiem un tirgus prasībām.

0% - nav sākts.

8. pārcelsim Alojas tirgu patērētajiem un tirgotajiem izdevīgā vietā. Izveidosim atbilstošas tirdzniecības platības Ungurpilī un Rozēnos.

20% - laukumu projektēšana notiek.

- tūrismā;

1. atbalstīsim Zaļā veloceliņa izbūvi pa dzelzceļa līnijām un apkārtējās infrastruktūras attīstību.

80% - notiek būvdarbi uz dzelzceļa. Iesniegts projekts par infrastruktūras attīstību.

2. līdz 2020.gada decembrim sadarbībā ar uzņēmējiem, izveidosim tūristu prasībām atbilstošu naktsmāju un atpūtas vietu tīklu.

0% - nav sākts

4. Salacas krastos izveidosim vietas tūristu atpūtai un aprīkojuma apkalpošanai.

0% - nav sākts

5.​​ līdz 2019. gada decembrim sagatavosim novada tūrisma objektu apkopojumu, kurā iekļausim arī netradicionālā tūrisma objektus.

10% - pie programmatūras par pašvaldības īpašumiem paredzam slāni ar tūrisma objektiem.

 

- sporta aktivitātēs, veselībā, sociālajā​​ aprūpē

1. Staicelē, līdz 2018. gada beigām, izveidosim Jauniešu centru.

20% - sakārtota iestādes pakļautība.

2. sniegsim atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem komandu un individuālajiem sporta veidiem.​​ 

30% - jaunajā budžetā tiek iestrādāts atbalsts sportam

3. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem izstrādāsim reālu rīcības plānu un deleģēsim tām pašvaldības funkcijas iedzīvotāju saturīga brīvā laika pavadīšanas ​​ un atpūtas organizēšanai.​​ 

20% - notiek funkciju apzināšana, kuras varētu deleģēt organizācijām.

4. attīstīsim novada sociālo pakalpojumu sniedzējus. Veicināsim Vīķu muižas atjaunošanu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

40% - Vīķu muižas attīstībai tiks piesaistīti ERAF fonda līdzekļi.

5.​​ ieviesīsim jaunus un uzlabosim pašreizējos sociālos pakalpojumus.

60% -jau modernizēti daži pakalpojumi, piem., speciālais transports invalīdiem.

 

-drošībā

1. līdz 2018. gadam izveidosim rīcībspējīgu pašvaldības policiju.

20% - sāktas pārrunas ar Valsts policiju par sadarbību drošības jomā.

2. sabiedriskās vietas aprīkosim ar videonovērošanu, lai uzturētu kārtību.

20% - Tiek projektēta videonovērošanas sistēma un pults.

3. pilsētu un ciemu apgaismojums nodrošināsim visu diennakts tumšo laiku.

50% - jaunajā budžetā tiek paredzēts finansējums apgaismojuma modernizācijai un darbības laika pagarināšanai.

4. nekavējoties realizēsim satiksmes drošības plānu, kas paredz ielu un ceļu marķēšanu kā arī ceļa zīmju un apzīmējumu izvietošanu.

50% - notiek darba apjomu apkopošana, 2018. gadā plānots iepirkums

5. veidosim ciešāku sadarbību ar VUGD un atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību.

40% - atbalstām ar finansējumu brīvprātīgos

 

-komunālajā saimniecībā​​ 

1. līdz 2017. gada beigām, sadarbībā ar SIA “Alojas Saimniekserviss”, sagatavosim pamatotus komunālo pakalpojumu tarifus.

60% - tarifi ir izstrādes beigu stadijā.

2. sistemātiski veiksim pašvaldības dzīvokļu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, paredzot gan kosmētiskos remontus, gan iekšējo sistēmu uzlabošanu.

10% - iesākti siltināšanas​​ projekti

3. atbalstīsim iedzīvotāju īpašumu pieslēgšanu ūdens un kanalizācijas sistēmām, kur tas ir pieejams.​​ 

70% - notiek darbs pie pieslēgšanas.

4. piesaistīsim finansējumu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai visā novadā.

30% - tiek piesaistīts​​ finansējums darba kvalitātes uzlabošanai.

5. darīsim visu iespējamo, lai Staicelē būtu jauna un moderna ūdens un kanalizācijas sistēma,​​ 

10% - ​​ sadarbībā ar RTU , tiek strādāts pie EU naudas piesaistes Staiceles sistēmas izbūvei.​​ 

6. turpināsim tranzītceļa​​ un pilsētas ielu atjaunošanu.

80% - Saņemts finansējums no Satiksmes ministrijas Staiceles tranzītielas projekta pabeigšanai.

 

-vide

1. pilsētvidi plānosim un veidosim tā, lai atbilstu vietu vēsturiskajam raksturam, būtu baudāma estētiski un lietojama​​ praktiski.

10% ​​ - darbu sācis ainavu arhitekts

2. ​​ atbalstīsim bioloģiskās un ekoloģiskās saimniekošanas veidus.

0%- darbs plānots ziemas mēnešos

3. rūpēsimies par atkritumu apsaimniekošanu un apkārtējās vides tīrību.

50% - kārtības uzraudzīšana būs pašvaldības policijas viena no pamatfunkcijām.

4. veicināsim vides zinību apguvi.

40% - kopā ar ZAAO tiek rīkotas lekcijas skolās par vides tīrību un atkritumu apsaimniekošanu.

 

-ārējā sadarbība

1. sadarbosimies ar apkārtējiem novadiem kopīgos projektos.

30%- nodibinātas līgumiskās attiecības ar 4 pierobežas novadiem. Turpinās darbs pie kopējas stratēģijas izstrādes.

2. aizstāvēsim Alojas novada sabiedrības intereses visās valsts institūcijās.

50% - visos iespējamos veidos informējam valsts iestādes par problēmām​​ un piedāvājam savus risinājumus.

3. atbalstīsim noslēgtajos starpnovadu un starpvalstu līgumos paredzētās aktivitātes.​​ 

20% - tiek apzināti visi noslēgtie līgumi un to nosacījumi, plānota darbība atbilstoši līgumiem.

4. izmantosim visas iespējas popularizēt novadu kā drošu un uzticamu partneri.​​ 

30% - izmantojam visas iespējas informēt par aktivitātēm un darbībām, kas skar iedzīvotāju intereses.

5. meklēsim jaunas sadarbības iespējas, lai piesaistītu novadam jaunus iedzīvotājus.

20% - uzsākti jauni projekti, kas paredz dzīvojamo platību palielināšanu novadā. Starpnovadu vienošanās ir ar mērķi piesaistīt jaunus iedzīvotājus, piedāvājot tīru vidi un maksimālu komfortu dzīvošanai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.