VARAM vēstule, atbilde un mūsu komentāri pie atbildēm.

Labdien novadnieki.

Pievienoju dokumentus, kuri ir notiekošā procesa sastāvdaļa.

VARAM pieprasījums domei. Saņemts 16.05.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr.​​ 66016740, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

 

Rīgā,

16.05.2019.

Nr.

1-132/4610

Uz

 

Nr.

 

 

 

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētājam

V.Bārdam

dome@aloja.lv​​ 

Par informācijas pieprasīšanu

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija​​ (turpmāk – ministrija)​​ ir saņēmusi​​ Alojas novada domes deputātu vēstuli​​ ar pielikumiem, kurā norādīts​​ uz​​ Alojas novada domes priekšsēdētāja​​ V.Bārdas un priekšsēdētāja vietnieka J.Rāceņa iespējamām​​ pretlikumīgām darbībām,​​ īstenojot pasākumu “K.Zāles pieminekļa atgriešana Alojā” un uzsākot​​ ēkas pārbūves darbus​​ Alojas Ausekļa vidusskolā. Ministrija atbilstoši savai kompetencei informē par sekojošo.

Vēršam​​ uzmanību, ka​​ saskaņā ar​​ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkurai rīcībai ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir jāatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Ministrija, īstenojot likuma “Par pašvaldībām” 5.panta piektajā daļā noteikto pašvaldību pārraudzības funkciju, pieprasa​​ Alojas novada domes priekšsēdētāju​​ sniegt ministrijai informāciju par​​ Alojas novada domes deputātu iesniegumā norādītajiem apstākļiem.​​ 

Papildus lūdzam norādīt uz kāda pamata tika noslēgts 2018.gada 10.decembra Būvdarbu līgums par Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūvi, ja Alojas novada domes lēmums par​​ aizņēmuma​​ pieprasīšanu šim mērķim tika pieņemts​​ tikai​​ 2018.gada​​ 28.decembrī,​​ informējot ministriju, no kādiem līdzekļiem pašvaldība segs​​ būvdarbu​​ izmaksas un​​ vai Valsts kase ir atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu​​ šim mērķim. ​​​​ 

Pielikumā: Alojas novada domes deputātu iesniegums ar pielikumiem uz​​ 40.lpp.

 

Ar cieņu,​​ 

valsts sekretāra vietnieks​​      A.Draudiņš

 

 

A.Pabērza - Draudiņa, 66016784

agnese.paberza@varam.gov.lv ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR​​ DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ja jau vadonis bija tik pārliecināts, ka viņš visu izdarījis pareizi, tad kāpēc vilcinājās ar atbildes sniegšanu gandrīz mēnesi!? Jā, likums to ļauj. Bet jādomā taču par bērniem! Kas traucēja agrāk aizsūtīt, lai lietas risinātos raitāk??

Alojas novada domes atbilde. Nosūtīta 14.06.2019.

gerbs3

Latvijas Republika

 

ALOJAS NOVADA DOME

 

Reģ.Nr. 90000060032 Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, ​​ LV - 4064, telefons 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv

 

Alojā

 

14.06.2019. Nr.3-6/19/

Dokumenta Nr.skatīt failā reģ.info.txt.

uz​​ 16.05.2019. 1-132/4610

 

 

Vides aizsardzības un​​ 

reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga,​​ 

LV – 1494, Latvija

Par informācijas sniegšanu​​ 

 

Alojas novada domē (turpmāk arī-pašvaldība)​​ 2019. gada 16. maijā saņemta ​​​​ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas​​ (turpmāk -ministrija) ​​​​ vēstule Nr. 1-132/4610​​ “Par informācijas pieprasīšanu”​​ (turpmāk -​​ vēstule),​​ ar kuru pašvaldība tiek informēta,​​ ka​​ ​​ ministrija ​​​​ saņēmusi​​ Alojas novada domes deputātu​​ vēstuli​​ ar pielikumiem, kurā norādīts uz Alojas novada domes priekšsēdētāja V.Bārdas un priekšsēdētāja vietnieka J.Rāceņa iespējamām pretlikumīgām darbībām, īstenojot pasākumu “K.Zāles pieminekļa atgriešana Alojā” un uzsākot ēkas pārbūves darbus Alojas Ausekļa vidusskolā.​​ ​​ Vēstulei pievienots​​ ministrijas ministram J. Pūcem un Finanšu ministram J.Reiram adresēts​​ Alojas novada domes deputātu​​ iesniegums, bez datuma un parakstiem, kuram savukārt ​​ pievienoti 6 pielikumi.

Vēstulē ministrija pieprasa Alojas novada domes priekšsēdētājam sniegt​​ informāciju par Alojas novada domes deputātu iesniegumā norādītajiem apstākļiem un ​​ papildus lūdz norādīt uz kāda pamata tika noslēgts​​ 2018.gada 10.decembra Būvdarbu līgums par Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūvi, ja Alojas novada domes lēmums par aizņēmuma pieprasīšanu šim mērķim tika pieņemts tikai 2018.gada 28.decembrī, informējot ministriju, no kādiem līdzekļiem pašvaldība segs būvdarbu izmaksas un vai Valsts kase ir atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu šim mērķim. ​​ 

  • Pamatojoties​​ 13.02.2017. noslēgto Vienošanos ​​ Nr.5-26/MPP/2017-031 ​​ ar​​ ministriju,​​ pašvaldībai​​ 2017. gada​​ 2.​​ ​​ maijā tika piešķirta ​​ mērķdotācija ​​ 10766​​ ​​ euro​​ pasākumam ​​ “K.Zāles pieminekļa atgriešanai Alojā” (turpmāk – Pasākums). ​​ Pasākuma​​ īstenojas​​ ​​ rezultātā bija ​​ jāsagatavo laukums​​ pieminekļa uzstādīšanai Baznīcas ielā 4A, Alojā, kuru vajadzēja veikt līdz 31.12.2017.

Ievērojot, ka Pasākuma īstenošanas procesā bija iesaistītas vairākas ar pašvaldību nesaistītas institūcijas​​ (Krievijas​​ Federācija, Grobiņas novada dome,​​ Grobiņas novada domes būvvalde,​​ Brāļu kapu komiteja, Nacionālā kultūras mantojumu pārvalde), ​​ pasākuma rezultātu​​ ​​ - ​​ laukuma sagatavošanu nebija iespējams veikt ​​ Vienošanās noteiktajā termiņā, tas ir​​ ​​ līdz 31.12.2017.​​ ​​ Daudzo institūciju viedokļu uzklausīšanas un saskaņošanas process pašvaldībai ļāva tikai 21.12.2017 ​​​​ izsludināt cenu aptauju​​ par laukuma sagatavošanas darbiem un​​ ​​ 28.12.2017 ​​ ​​​​ noslēgts​​ būvniecības​​ līgums​​ ​​ Nr. AND/5-28-1/17/4​​ ar​​ SIA “Draugu dārzs”​​ ​​ par laukuma izveidi, ko būvnieks​​ bija​​ apņēmies​​ veikt līdz ​​ 31.05.2018.

19.03.2018.pašvaldība saņēma​​ ​​ septiņu​​ Alojas novada deputātu​​ parakstītu​​ iesniegumu​​ ar pievienotiem lēmuma projektiem, kurā tika lūgts sasaukt Alojas novada domes ārkārtas sēdi ar 2 darba kārtības punktiem:​​ 1)​​ Par būvniecības līguma AND/5-28-1/17/4 laušanu​​ un 2) Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja ​​ vietnieka J.Rāceņa un domes priekšsēdētāja V.Bārdas.​​ 

21.03.2018​​ tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā,​​ pirms ​​ balsojuma par lēmuma projektiem, pašvaldības speciālisti deputātiem noradīja, ka​​ iesniegtie​​ lēmuma projekti nav tiesiski un tādēļ nebūs izpildāmi. ​​​​ 

Pašvaldības speciālisti norādīja, ka iesniegtajā lēmuma projektā​​ par​​ ​​ būvniecības līguma​​ Nr. AND/5-28-1/17/4 ​​ laušanu​​ minētie fakti, proti,​​ ka pirms​​ būvniecības līguma noslēgšanas​​ pašvaldība​​ nav veikusi cenu aptauju un samaksa par veicamajiem darbiem veikta avansā (100%), ​​ kā arī apstāklis, ka pašvaldība nav ​​ ievērojusi no​​ ministrijas​​ saņemtās mērķdotācijas ​​ pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību,​​ saskaņā ar Civillikuma 1588.​​ un​​ 1589.​​ pantu, ​​​​ nevar būt par pamatu, lai pašvaldība vienpusēji atkāptos no būvniecības līguma​​ Nr. AND/5-28-1/17/4 ​​ ​​ saistību izpildes. ​​ 

Civillikuma 1588.un 1589. pants nosaka, ka​​ ​​ viena puse nevar atkāpties no līguma bez otras piekrišanas pat arī tad, ja pēdējā to neizpilda, un tādēļ, ka viņa to neizpilda.​​ Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā, pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.

Noslēgtajā Būvniecības līgumā​​ Nr. AND/5-28-1/17/4, ​​ ​​ pašvaldībai​​ ​​ nebija​​ pielīgta tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, izņemot līguma 5.9.punktā minēto gadījumu -​​ ja izpildītājs pārkāpj kādu no līguma noteikumiem.​​ ​​ Tā kā uz​​ lēmuma​​ pieņemšanas brīdi, tas ir ​​ 21.03.2018., nebija iespējams konstatēts, ka būvnieks būtu pārkāpis​​ kādu no līguma noteikumiem un arī iesniegtajā lēmuma projektā nebija norādīts uz kādu no​​ ​​ līguma 5.9. punktā minētajiem​​ apstākļiem,​​ Alojas novada dome ​​ nebija tiesīga pieņemt lēmumu ​​ par Būvniecības līguma AND/5-28-1/17/4 laušanu un to vienpusēji izbeigt.​​ 

Saskaņā ar Būvniecības līguma nosacījumiem, izpildītājs darbus ​​ bija apņēmies veikt līdz​​ 31.05.2018., tātad Būvniecības līgums ​​ uz lēmuma pieņemšanas dienu (21.03.2018.)  ​​ ​​​​ bija spēkā esošs, un Alojas novada domei nebija ​​ pamata ​​ apšaubīt​​ būvnieka​​ ​​ spējas līdz 31.05.2018. izpildīt uzņemtās saistības.​​ 

Tomēr neņemot vērā​​ pašvaldības speciālistu​​ sniegto skaidrojumu,​​ 21.03.2018.Alojas novada domes ārkārtas sēdē​​ ar 7 deputātu balsīm​​ “par”,​​ ​​ 6 deputātiem balsojot​​ “pret”​​ ​​ un​​ 2​​ deputātiem balsojumā nepiedaloties, pildot likuma ​​​​ „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”​​ noteiktos ierobežojumus, tika pieņemts lēmums​​ Nr.96,​​ ar kuru nolemts​​ lauzt būvniecības līgumu AND/5-28- 1/17/4.​​ 

Tā kā faktiski​​ nevarēju nodrošināt​​ 21.03.2018.​​ Alojas novada domes lēmuma Nr.96 ​​ izpildi, jo neviens normatīvais akts nepiešķir​​ domes priekšsēdētājiem pilnvaras​​ vienpersoniski ​​ lauzt civiltiesiskus līgumus bez līguma partneru piekrišanas, pamatojoties tikai​​ ​​ uz domes deputātu politisku lēmumu, ​​ 16.04.2018.​​ pašvaldība SIA “Draugu dārzs”​​ nosūtīja​​ vēstuli,  ​​​​ kurā tika izteikts ​​ piedāvājums lauzt​​ 28.12.2017 ​​ ​​​​ noslēgto ​​ būvniecības līgumu ​​ Nr. AND/5-28-1/17/4.​​ ​​ ​​ 2018. gada 24.aprīlī ​​ tika saņemta SIA​​ “Draugu dārza”​​ vēstule, kurā norādīts, ka​​ saskaņā ar Civillikuma 1587. pantu ​​ abām pusēm ​​ jāpilda tiesiski noslēgtais līgums un SIA “Draugu dārzs”​​ nepiekrīt lauzt  ​​​​ 28.12.2017, noslēgto​​  ​​​​ būvniecības līgumu​​ Nr. AND/5-28-1/17/4.

Uzskatu, ka​​ man, kā domes priekšsēdētājam, nav pamata pārmest domes lēmumu nepildīšanu​​ vai to​​ apzinātu ​​ ignorēšanu​​ pie apstākļiem, ja domes​​ pieņemtais​​ lēmums​​ neatbilst likuma “Par pašvaldībām” ​​ 41. panta otrajai daļai, proti, ​​ tas ​​ neatbilst Satversmei, ​​ likumiem un ministru kabineta noteikumiem.

21.03.2018.​​ Alojas novada domes sēdes otrais darba kārtības punkts bija “Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja ​​ vietnieka J.Rāceņa un domes priekšsēdētāja V.Bārdas”.

Ārkārtas domes sēdes sasaukušo deputātu iesniegtajā lēmuma projektā, ka pamatojums tika norādīts, ka zaudējumi radušies, jo ​​ nav sasniegts 2017.gada ​​ 13.februārī noslēgtās Vienošanās ​​ Nr.5-26/MPP/2017-031  ​​ ​​​​ paredzētais mērķis, un netiek ievērota iepirkuma procedūra.

Attiecībā uz ​​ lēmuma projektā norādīto iepirkumu procedūru pārkāpumiem, jau domes sēdē deputātiem tika skaidrots, ka pirms Būvniecības līguma ​​ noslēgšanas , tas ir ​​ 21.12.2017. tika izsludināta cenu aptauja par ​​ darbu veikšanu, tā kā iesniegtie​​ piedāvājumi pārsniedza​​ cenu aptaujai noteiktās robežvērtības, pretendentiem tika lūgts iesniegt precizētas tāmes ar samazinātu darbu apjomu. Būvniecības līgums tika noslēgts pamatojoties uz atkārtoti iesniegtajām tāmēm,​​ ar precizētiem darbu apjomiem, atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajam finansējumam,​​ tas ir par EUR​​ 10766, ieskaitot PVN.​​ Slēdzot būvniecības​​ ​​ līgumu​​ par ​​​​ ​​ šādu summu​​ Publisko iepirkumu likumu normas nenosaka​​ pienākumu rīkot iepirkuma procedūru.

Apstāklis, ka 02.05.2017.​​ Pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju, kuru  ​​ ​​​​ 29.12.2017. pašvaldība kā avansa maksājumu pārskaitīja būvniekam, ​​​​ saskaņā ar Būvniecības līgumu, ​​ ministrija​​ atzina kā​​ nepamatoti veiktu un​​ lika atmaksāt valsts kases kontā,​​ ko arī pašvaldība izdarīja​​ ​​ 02.05.2018.,​​ nevar tikt​​ atzīti kā​​ faktiskie zaudējumi pašvaldības budžetam, jo visi darbi , kurus bija uzņēmies būvnieks tika izpildīti un pilnībā apmaksāti.

Neviens no Alojas novada domes lēmumiem neparedzēja, ka pieminekļa atgūšanu un uzstādīšanu Alojā īstenos tikai pie nosacījuma, ja tiks saņemta​​ mērķdotācija​​ no valsts,​​ ​​ līdz ar to​​ Būvniecības līguma nosacījumi arī neparedzēja, ka​​ pašvaldība līguma izpildi uzsāks tikai pie nosacījuma, ja​​ pašvaldība​​ saņems​​ valsts mērķdotāciju.​​ Neviens normatīvais akts arī neaizliedz pieminekļa atgūšanai tērēt pašvaldības budžeta līdzekļus.   Ņemot vērā minēto, papildus finansējuma​​ – mērķdotācijas​​ ​​ neizmantošana pieminekļa atgūšanas procesā, nav uzskatāmi par faktiskiem zaudējumiem pašvaldības budžetam, bet gan par finansiālu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Kā norādīts​​ arī​​ Valsts kancelejas izstrādātajās Vadlīnijas par valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšanu, zaudējumu piedziņa attiecas tikai uz mantiska rakstura kaitējumu atlīdzināšanu.​​ Zaudējums nav tas pats, kas finansiālā ietekme, kura, piemēram, tiek konstatēta revīzijas ziņojumā, jo zaudējums ir konkrētas amatpersonas prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā radīts konkrēts mantiskais pametums, kurš nebūtu iestājies, ja konkrētā prettiesiskā rīcība nebūtu pieļauta.  Zaudējumu piedziņu var veikt tikai nelikumīgas rīcības gadījumā, nevis lietderības jautājumos, kad lēmuma pieņemšanas brīdī vairāki rīcības varianti būtu bijuši adekvāti vai konstatēts tikai risks vai sistēmiski (politikas) trūkumi.

Tā kā​​ ​​ no​​ 21.03.2018​​ Alojas novada domes lēmuma Nr. 97 “Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja vietnieka J. Rāceņa un domes priekšsēdētāja V. Bārdas”,​​ ar kuru tika nolemts “Piedzīt Alojas novada domei radītos zaudējumus no J. Rāceņa un V. Bārdas.”​​ ​​ nebija iespējams konstatēt ne amatpersonu nodarīto zaudējumu faktu un ​​ ne zaudējumu apmēru, pašvaldības  ​​ ​​​​ speciālistu ieskatā minētais lēmums ​​ nebija izpildāms​​ jo nepastāvēja prasības priekšmets.​​ 21.03.2018 Alojas novada domes lēmums Nr. 97 “Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja vietnieka J. Rāceņa un domes priekšsēdētāja V. Bārdas” tika atcelts ar Alojas novada domes 28.12.2018 lēmumu Nr. 526.

  • ​​ Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās pašvaldības funkcijas īpaši​​  ​​​​ nozīmīgas ir tieši izglītības jomā,​​ jo Latvijas valsts galvenais resurss ir intelektuālais potenciāls, kura attīstību nodrošina kvalitatīvas izglītības pieejamība visu vecuma grupu iedzīvotājiem.​​ Pamatā funkciju sadalījumu izglītībā nosaka Izglītības​​ likums, paredzot pašvaldībām būtisku lomu izglītības​​ nodrošināšanā.

​​ jau​​ vairākkārtējā​​ sarakstē ar​​ ministriju​​ esam​​ informējuši, ka​​ Alojas Ausekļa vidusskolas ēkā remonts nav veikts kopš 1957. gada (skolas​​ ēkas uzcelšana).​​ ​​ Pēdējo desmit gadu laikā ir veiktas vairākās skolas ēkas​​ tehniskās apsekošanas, kuru​​ atzinumos arī​​ ​​ norādīts, ka nesošās konstrukciju stāvoklis ir neapmierinošs, konstrukcijas atrodas pirmsavārijas​​  stāvoklī, ēka ir tehniski nolietojusies.​​  ​​​​ 2012. gadā Alojas novada dome realizēja projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Alojas novada domes ēkās” nr. KPFI-7/19, kura ietvaros tika veikta Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas siltināšanas darbi.​​ ​​ 

Lai nodrošinātu skolēnu uzturēšanos drošā mācību vidē, pašvaldībai bija jāuzsāk tehniskajos atzinumos minēto neatbilstību novēršanu, pretējā gadījumā ēkas ekspluatācija ​​ būtu jāaptur, jo tā neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām. Tādēļ​​ jau​​ 2017. gadā tika uzsākts darbs pie ēkas pārbūves​​ procesa, kuras mērķis – veikt pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšanu, bojāto posmu remontu un ​​ nomaiņu, veikt ēkas iekšējo inženierkomunikāciju​​ – aukstā un karstā ūdens vada, kanalizācijas tīklu izbūvi, mainīt apkures sistēmu, vides pieejamības nodrošināšanai​​ skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, skolā uzstādīt liftu, pilnībā nomainīt 1. stāva grīdas segumu, tostarp ieklāt siltumizolāciju un hidroizolāciju, stiprināt 2.stāva grīdas ar sijām, siltināt bēniņus, mainīt iekšdurvis, mainīt visu iekšējo apdari, tajā skaitā sienas un griestus, ierīkot ugunsgrēka atklāšanas sistēmu.

Alojas novada dome​​ ​​ 12.04.2017. ​​ noslēdza līgumu ar SIA “KROKS –R” par būvprojekta izstrādi un​​ 22.03.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “Firma L4” par būvprojekta ekspertīzi, šo pakalpojumu apmaksa tika segta no no LR Valsts kases aizņēmuma (34303,50 EUR būvprojekta izstrādei un 10369,70 EUR būvekspertīzei). ​​ 

Atbilstoši Publisko iepirkuma likumam​​ 14.08.2018.​​ tika izsludināts atklātā konkursa ​​ iepirkums “Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve”, kura rezultāti tika apstiprināti 05.11.2018 un līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas​​ pilnsabiedrībai​​ “SAN-NAMi”.​​ 

28.11.2018. Alojas novada dome pieņēma lēmumu Nr.492 “ Par atklāta konkursa “Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve” rezultātu apstiprināšanu”,​​ ar kuru ​​ tika nolemts​​ slēgt līgumu​​ ar​​ pilnsabiedrību “SAN-NAMI”​​ par Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvdarbu veikšanu.​​ Par minēto lēmumu nobalsoja​​ visi​​ domes sēdē klātesošie 13 deputāti (Valdis Bārda, Jurģis Rācenis, Ieva Kreišmane, Aira Lapkovska, Valdis Možvillo, Baiba Siktāre, Arvīds Ozols, ​​ Inga Mauriņa - Kaļva, Ziedīte Jirgensone, Ilga Šmite, Jānis Bakmanis, Dace Vilne, Māris Možvillo).​​ ​​ Minētais balsojums ​​ liecina, ka​​ visi deputāti​​ tajā brīdī​​ izprata pašvaldības pienākumu nodrošināt izglītības funkciju un nodrošināt skolas atbilstību drošības un higiēnas prasībām, tāpēc nav izprotama to deputātu rīcība,​​ kuri​​ ​​ pēc dažiem mēnešiem,​​ ministrijai adresētajā iesniegumā paziņo,​​ ka, pildot domes lēmumus, mana rīcība ir​​ bijusi​​ prettiesiska. Mani kā domes priekšsēdētāju ​​ šāda​​ ​​ deputātu attieksme pret saviem pienākumiem​​ tiešām pārsteidz,​​ ​​ jo visi​​ pašvaldības deputāti​​ ​​ ir ievēlēti,​​ lai darbotos vietējo iedzīvotāju interesēs un skolas sakārtošana ir iedzīvotāju intereses.​​ 

​​ Saskaņā ​​ ar atklātajā konkursā izteikto ​​ piedāvājumu ​​ pilnsabiedrība “SAN-NAMI”  ​​​​ ​​ skolas ēkas ​​ pārbūves būvdarbus apņēmās​​ veikt 7 (septiņu) mēnešu laikā​​ no dienas, kad izdarīta atzīme Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi, neieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus. Līdz ar to pie visoptimistiskākajām prognozēm, lai​​ ​​ 2019./2020.mācību gadu ​​ bērni varētu uzsākt izremontētajā skolā būvniecība bija jāuzsāk nekavējoši, tad​​ būvdarbus būtu iespējams veikt līdz 2019.gada jūlijam​​ un​​ ​​ līdz​​ ​​ jaunā​​ ​​ mācību gada sākumam​​ atliktu ​​ tikai divi mēneši, kuru laikā skola būtu jānodod ekspluatācijā un​​ skolas telpas​​ jāsakārto​​ mācību procesam. ​​ Ņemot vērā šos apsvērumus 10.12.2018.  ​​ ​​​​ ar ​​ pilnsabiedrību “SAN-NAMI” tika noslēgts Būvniecības līgums ​​ Nr.5-28-1/18/2 un​​ ​​ 03.01.2019.​​ būvnieks ​​ jau uzsāka būvdarbus.​​ Vienlaicīgi ar Būvniecības līgumu ​​ tika noslēgta Vienošanās Nr. 1, kurā ​​ Alojas novada dome un ​​ pilnsabiedrība “SAN-NAMI”, ievērojot, ka būvdarbu ​​ finansēšana paredzēta ņemot aizņēmumu ​​ LR Valsts kasē, vienojās, ka visus, saskaņā ar Būvniecības līgumu, paredzētos maksājumus Alojas novada dome veiks pēc Latvijas Republikas ​​ Valsts kases aizdevuma saņemšanas.​​ Papildus vēlos norādīt, ka​​ līgumsaistību ietvaros atbilstoši Civillikumam vienmēr ar otru līgumslēdzēju pusi ir iespējams vienoties par līguma grozījumiem un citiem samaksas termiņiem.​​ 

 

Līguma​​ noslēgšanu pasteidzināja arī apstāklis, ka pielāgotās skolas telpas mācību procesa nodrošināšanai ​​ Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atļāva izmantot tikai līdz 31.05.2019.​​ ​​ Mācību process tajā brīdi tiek organizēts Alojas sporta halles foajē, garderobēs un atpūtas telpās, kā arī Mazās skolas ēkas 3.stāva telpās, kas nav paredzētas mācību procesa nodrošināšanai. Šajās pagaidu telpās pašvaldībai praktiski nav iespējams nodrošināt ugunsdrošības un sanitārās inspekcijas prasību un normatīvo aktu ​​ ievērošanu - prasības minimālajai platībai viena izglītojamā mācību vietai, prasības mācību telpu apgaismojumam, ​​ mācību telpu iekārtojumam, tajā skaitā īpašās prasības ​​ ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetiem u.c. Arī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ​​ brīdināja​​ pašvaldību, ka ​​ turpmāk netiks saskaņota skolēnu uzturēšanās pielāgotajās telpās, jo ​​ ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā ​​ nav nodrošināta iespēja skolēniem savlaicīgi pamest telpas, tādēļ ka evakuācijas ceļos (skolas gaiteņos) ​​ ir izvietoti skolēnu galdi, krēsli un ​​ mācību aprīkojums, kā arī ​​ kopējais skolēnu skaits, kuri uzturas šajās telpās ir par lielu, kas būtiski ​​ kavētu cilvēku evakuāciju no telpām.

Nerisinot šo jautājumu​​ steidzamības kārtā,​​ 2019./2020.mācību gadā​​ pašvaldība​​ nevarētu​​ nodrošināt​​ Alojas Ausekļa vidusskolas darbību, jo​​ pašvaldībai nav iespējas​​ 263 izglītojamiem​​ ierādīt​​ citas mācību procesam atbilstošas telpas.​​ 

Vienlaicīgi ar Alojas domes lēmuma pieņemšanu un līguma noslēgšanu pašvaldības atbildīgie darbinieki sāka risināt jautājumu par aizņēmuma saņemšanas iespējām Valsts kasē.

Sazinoties ar Valsts kases atbildīgajiem darbiniekiem pašvaldībai tika norādīts, ka 2018.​​ gada 4.ceturksnī jaunas pašvaldību aizņēmumu atļaujas​​ tiek izsniegtas tikai​​ 1)​​ ​​ ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un projekta “Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija” B daļas 1.posma īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā un vidējā termiņā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros; 2) pārējo investīciju projektu īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā, ja pašvaldības 2018.gada 4.ceturksnī ir veikušas aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas vai iesniegušas FM informāciju par atbalstītā aizņēmuma apmēra samazināšanu.

Tā kā ​​ skolas​​ pārbūves​​ projektu​​ bija plānots īstenot par​​ ​​ 145889​​ EUR​​ un ​​ tādu summu nebija iespējams apgūt viena mēneša laikā, līdz ar to arī aizņēmumu no valsts kases izņemt​​ 2018.gadā, pašvaldībai atlika​​ gaidīt 2019.gada valsts budžeta apstiprināšanu, lai sniegtu prasību valsts kasē par ​​ aizņēmuma saņemšanu skolas pārbūves projekta īstenošanai, tāpēc lēmums par pieprasījuma ​​ sniegšanu Valsts kasē par​​ ​​ aizņēmuma ​​ piešķiršanu Alojas novada dome pieņēma 28.12.2018., nosakot, ka aizņēmums tiks ​​ ņemts 2019.gadā.​​ Par minēto lēmumu nobalsoja​​ visi​​ domes sēdē klātesošie 13 deputāti (Valdis Bārda, Jurģis Rācenis, Ieva Kreišmane, Aira Lapkovska, Valdis Možvillo, Baiba Siktāre, Arvīds Ozols, ​​ Inga Mauriņa - Kaļva, Ziedīte Jirgensone, Ilga Šmite, Jānis Bakmanis, Dace Vilne, Māris Možvillo).

 

 

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētājs    Valdis Bārda

 

​​ ​​ 

​​ 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

 

 

 

​​ 

​​ 

 

Tā kā atbilde saturēja smuki “saķemmētus “faktus, tad mēs sniedzām ministrijām savus skaidrojumus. Iekrāsoti sarkanā krāsā.

 

 

 

Vides aizsardzības un​​ 

reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga,​​ 

LV – 1494, Latvija

​​ no Alojas novada domes deputātiem

 

 

Papildus informācija pie Alojas novada domes vēstules​​ 

Nr.​​ AND/3-6/19/778

 

 

Ievērībai – papildus informācija izcelta ar​​ sarkanu krāsu.

 

Par informācijas sniegšanu​​ 

 

Alojas novada domē (turpmāk arī-pašvaldība)​​ 2019. gada 16. maijā saņemta ​​​​ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas​​ (turpmāk -ministrija) ​​​​ vēstule Nr. 1-132/4610​​ “Par informācijas pieprasīšanu”​​ (turpmāk -​​ vēstule),​​ ar kuru pašvaldība tiek informēta,​​ ka​​ ​​ ministrija ​​​​ saņēmusi​​ Alojas novada domes deputātu​​ vēstuli​​ ar pielikumiem, kurā norādīts uz Alojas novada domes priekšsēdētāja V.Bārdas un priekšsēdētāja vietnieka J.Rāceņa iespējamām pretlikumīgām darbībām, īstenojot pasākumu “K.Zāles pieminekļa atgriešana Alojā” un uzsākot ēkas pārbūves darbus Alojas Ausekļa vidusskolā.​​ ​​ Vēstulei pievienots​​ ministrijas ministram J. Pūcem un Finanšu ministram J.Reiram adresēts​​ Alojas novada domes deputātu​​ iesniegums, bez datuma un parakstiem, kuram savukārt ​​ pievienoti 6 pielikumi.

Vēstulē ministrija pieprasa Alojas novada domes priekšsēdētājam sniegt​​ informāciju par Alojas novada domes deputātu iesniegumā norādītajiem apstākļiem un ​​ papildus lūdz norādīt uz kāda pamata tika noslēgts​​ 2018.gada 10.decembra Būvdarbu līgums par Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūvi, ja Alojas novada domes lēmums par aizņēmuma pieprasīšanu šim mērķim tika pieņemts tikai 2018.gada 28.decembrī, informējot ministriju, no kādiem līdzekļiem pašvaldība segs būvdarbu izmaksas un vai Valsts kase ir atbalstījusi aizdevuma piešķiršanu šim mērķim. ​​ 

  • Pamatojoties​​ 13.02.2017. noslēgto Vienošanos ​​ Nr.5-26/MPP/2017-031 ​​ ar​​ ministriju,​​ pašvaldībai​​ 2017. gada​​ 2.​​ ​​ maijā tika piešķirta ​​ mērķdotācija ​​ 10766​​ ​​ euro​​ pasākumam ​​ “K.​​ Zāles pieminekļa atgriešanai Alojā” (turpmāk – Pasākums). ​​ Pasākuma​​ īstenojas​​ ​​ rezultātā bija ​​ jāsagatavo laukums​​ pieminekļa uzstādīšanai Baznīcas ielā 4A, Alojā, kuru vajadzēja veikt līdz 31.12.2017.

Ievērojot, ka Pasākuma īstenošanas procesā bija iesaistītas vairākas ar pašvaldību nesaistītas institūcijas​​ (Krievijas​​ Federācija, Grobiņas novada dome,​​ Grobiņas novada domes būvvalde,​​ Brāļu kapu komiteja, Nacionālā kultūras mantojumu pārvalde), ​​ pasākuma rezultātu​​ ​​ - ​​ laukuma sagatavošanu nebija iespējams veikt ​​ Vienošanās​​ noteiktajā termiņā, tas ir​​ ​​ līdz 31.12.2017.​​ ​​ Daudzo institūciju viedokļu uzklausīšanas un saskaņošanas process pašvaldībai ļāva tikai 21.12.2017 ​​​​ izsludināt cenu aptauju​​ par laukuma sagatavošanas darbiem un​​ ​​ 28.12.2017 ​​ ​​​​ noslēgts​​ būvniecības​​ līgums​​ ​​ Nr. AND/5-28-1/17/4​​ ar​​ SIA “Draugu dārzs”​​ ​​ par laukuma izveidi, ko būvnieks​​ bija​​ apņēmies​​ veikt līdz ​​ 31.05.2018.

Tiek noklusēts fakts, ka vairākas​​ institūcijas​​ norādīja uz līguma noslēgšanas nelikumību ( KNAB un VARAM).

19.03.2018.pašvaldība saņēma​​ ​​ septiņu​​ Alojas novada deputātu​​ parakstītu​​ iesniegumu​​ ar pievienotiem lēmuma projektiem, kurā tika lūgts sasaukt Alojas novada domes ārkārtas sēdi ar 2 darba kārtības punktiem:​​ 1)​​ Par būvniecības līguma AND/5-28-1/17/4 laušanu​​ un 2) Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja ​​ vietnieka J.Rāceņa un domes priekšsēdētāja V.Bārdas.​​ 

21.03.2018​​ tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā,​​ pirms ​​ balsojuma par lēmuma projektiem, pašvaldības speciālisti deputātiem noradīja, ka​​ iesniegtie​​ lēmuma projekti nav tiesiski un tādēļ nebūs izpildāmi. ​​​​ 

Pašvaldības speciālisti norādīja, ka iesniegtajā lēmuma projektā​​ par​​ ​​ būvniecības līguma​​ Nr. AND/5-28-1/17/4 ​​ laušanu​​ minētie fakti, proti,​​ ka pirms​​ būvniecības līguma noslēgšanas​​ pašvaldība​​ nav veikusi cenu aptauju un samaksa par veicamajiem darbiem veikta avansā (100%), ​​ kā arī apstāklis, ka pašvaldība nav ​​ ievērojusi no​​ ministrijas​​ saņemtās mērķdotācijas ​​ pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību,​​ saskaņā ar Civillikuma 1588.​​ un​​ 1589.​​ pantu, ​​​​ nevar būt par pamatu, lai pašvaldība vienpusēji atkāptos no būvniecības līguma​​ Nr. AND/5-28-1/17/4 ​​ ​​ saistību izpildes. ​​ 

Civillikuma 1588.un 1589. pants nosaka, ka​​ ​​ viena puse nevar atkāpties no līguma bez otras piekrišanas pat arī tad, ja pēdējā to neizpilda, un tādēļ, ka viņa to neizpilda.​​ Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā, pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.

Noslēgtajā Būvniecības līgumā​​ Nr. AND/5-28-1/17/4, ​​ ​​ pašvaldībai​​ ​​ nebija​​ pielīgta tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, izņemot līguma 5.9.punktā minēto gadījumu -​​ ja izpildītājs pārkāpj kādu no līguma noteikumiem.​​ ​​ Tā kā uz​​ lēmuma​​ pieņemšanas brīdi, tas ir ​​ 21.03.2018., nebija iespējams konstatēts, ka būvnieks būtu pārkāpis​​ kādu no līguma noteikumiem un arī iesniegtajā lēmuma projektā nebija norādīts uz kādu no​​ ​​ līguma 5.9. punktā minētajiem​​ apstākļiem,​​ Alojas novada dome ​​ nebija tiesīga pieņemt lēmumu ​​ par Būvniecības līguma AND/5-28-1/17/4 laušanu un to vienpusēji izbeigt.​​ 

Līguma nav atrunāts, ka par darbiem samaksa tiek veikta avansā. Līguma punkts​​ 2.4. paredzēja un abas puses vienojās​​ par​​ darbu pieņemšanas un nodošanas procesu, kā arī samaksas kārtību​​ par paveiktajiem darbiem.​​ Avansa maksājuma brīdī​​ nebija ne veikti kādi darbi, ne sastādīti kādi pieņemšanas nodošanas dokumenti, kas nozīmē, ka abas puses pārkāpa līguma nosacījumus. Tādējādi nākas secināt, ka līguma slēgšana un samaksas veikšana,​​ bez līgumā paredzētās procedūras ievērošanas,​​ mums​​ bija​​ par​​ pamatu​​ aizdomām​​ par nelikumīgu​​ naudas līdzekļu pārskaitīšanu​​ un saturēja iespējamu krāpšanas faktu. Tāpēc deputāti rosināja lauzt šo līgumu, kuru bija pārkāpušas abas puses.​​ 

Saskaņā ar Būvniecības līguma nosacījumiem, izpildītājs darbus ​​ bija apņēmies veikt līdz​​ 31.05.2018., tātad Būvniecības līgums ​​ uz lēmuma pieņemšanas dienu (21.03.2018.)  ​​ ​​​​ bija spēkā esošs, un Alojas novada domei nebija ​​ pamata ​​ apšaubīt​​ būvnieka​​ ​​ spējas līdz 31.05.2018. izpildīt uzņemtās saistības.​​ 

Tomēr neņemot vērā​​ pašvaldības speciālistu​​ sniegto skaidrojumu,​​ 21.03.2018.Alojas novada domes ārkārtas sēdē​​ ar 7 deputātu balsīm​​ “par”,​​ ​​ 6 deputātiem balsojot​​ “pret”​​ ​​ un​​ 2​​ deputātiem balsojumā nepiedaloties, pildot likuma ​​​​ „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”​​ noteiktos ierobežojumus, tika pieņemts lēmums​​ Nr.96,​​ ar kuru nolemts​​ lauzt būvniecības līgumu AND/5-28- 1/17/4.​​ 

Tā kā faktiski​​ nevarēju nodrošināt​​ 21.03.2018.​​ Alojas novada domes lēmuma Nr.96 ​​ izpildi, jo neviens normatīvais akts nepiešķir​​ domes priekšsēdētājiem pilnvaras​​ vienpersoniski ​​ lauzt civiltiesiskus līgumus bez līguma partneru piekrišanas, pamatojoties tikai​​ ​​ uz domes deputātu politisku lēmumu, ​​ 16.04.2018.​​ pašvaldība SIA “Draugu dārzs”​​ nosūtīja​​ vēstuli,  ​​​​ kurā tika izteikts ​​ piedāvājums lauzt​​ 28.12.2017 ​​ ​​​​ noslēgto ​​ būvniecības līgumu ​​ Nr. AND/5-28-1/17/4.​​ ​​ ​​ 2018. gada 24.aprīlī ​​ tika saņemta SIA​​ “Draugu dārza”​​ vēstule, kurā norādīts, ka​​ saskaņā ar Civillikuma 1587. pantu ​​ abām pusēm ​​ jāpilda tiesiski noslēgtais līgums un SIA “Draugu dārzs”​​ nepiekrīt lauzt  ​​​​ 28.12.2017, noslēgto​​  ​​​​ būvniecības līgumu​​ Nr. AND/5-28-1/17/4.

Uzskatu, ka​​ man, kā domes priekšsēdētājam, nav pamata pārmest domes lēmumu nepildīšanu​​ vai to​​ apzinātu ​​ ignorēšanu​​ pie apstākļiem, ja domes​​ pieņemtais​​ lēmums​​ neatbilst likuma “Par pašvaldībām” ​​ 41. panta otrajai daļai, proti, ​​ tas ​​ neatbilst Satversmei, ​​ likumiem un ministru kabineta noteikumiem.

Līguma nosacījumi tika pārkāpti un V.​​ Bārda nebija tiesīgs balstot nevienā no domes sēdes​​ lēmumiem, kas skāra šo līgumu un parakstīt ar to saistītos maksājuma dokumentus,​​ jo viņš,​​ pirms ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā,​​ bija darba tiesiskajās attiecībās ar SIA “Draugu dārzs”.​​ Atbilstoši likumam​​ “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”​​ 11.panta 1.daļu​​ “Valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti” un 2.daļu “Valsts amatpersona nedrīkst izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz saviem darījumu partneriem arī divus gadus pēc līgumisko attiecību izbeigšanās”.​​ Uz viņu neattiecas arī 11.panta​​ 6.daļa, jo ieņēma domes priekšsēdētāja amatu.​​ 

21.03.2018.​​ Alojas novada domes sēdes otrais darba kārtības punkts bija “Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja ​​ vietnieka J.Rāceņa un domes priekšsēdētāja V.​​ Bārdas”.

Ārkārtas domes sēdes sasaukušo deputātu iesniegtajā lēmuma projektā, ka pamatojums tika norādīts, ka zaudējumi radušies, jo ​​ nav sasniegts 2017.gada ​​ 13.februārī noslēgtās Vienošanās ​​ Nr.5-26/MPP/2017-031  ​​ ​​​​ paredzētais mērķis, un netiek ievērota iepirkuma procedūra.

Attiecībā uz ​​ lēmuma projektā norādīto iepirkumu procedūru pārkāpumiem, jau domes sēdē deputātiem tika skaidrots, ka pirms Būvniecības līguma ​​ noslēgšanas , tas ir ​​ 21.12.2017. tika izsludināta cenu aptauja par ​​ darbu veikšanu, tā kā iesniegtie​​ piedāvājumi pārsniedza​​ cenu aptaujai noteiktās robežvērtības, pretendentiem tika lūgts iesniegt precizētas tāmes ar samazinātu darbu apjomu. Būvniecības līgums tika noslēgts pamatojoties uz atkārtoti iesniegtajām tāmēm,​​ ar precizētiem darbu apjomiem, atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajam finansējumam,​​ tas ir par EUR​​ 10766, ieskaitot PVN.​​ Slēdzot būvniecības​​ ​​ līgumu​​ par ​​​​ ​​ šādu summu​​ Publisko iepirkumu likumu normas nenosaka​​ pienākumu rīkot iepirkuma procedūru.

Apstāklis, ka 02.05.2017.​​ Pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju, kuru  ​​ ​​​​ 29.12.2017. pašvaldība kā avansa maksājumu pārskaitīja būvniekam, ​​​​ saskaņā ar Būvniecības līgumu, ​​ ministrija​​ atzina kā​​ nepamatoti veiktu un​​ lika atmaksāt valsts kases kontā,​​ ko arī pašvaldība izdarīja​​ ​​ 02.05.2018.,​​ nevar tikt​​ atzīti kā​​ faktiskie zaudējumi pašvaldības budžetam, jo visi darbi , kurus bija uzņēmies būvnieks tika izpildīti un pilnībā apmaksāti.

Neviens no Alojas novada domes lēmumiem neparedzēja, ka pieminekļa atgūšanu un uzstādīšanu Alojā īstenos tikai pie nosacījuma, ja tiks saņemta mērķdotācija​​ no valsts,​​ ​​ līdz ar to​​ Būvniecības līguma nosacījumi arī neparedzēja, ka​​ pašvaldība līguma izpildi uzsāks tikai pie nosacījuma, ja​​ pašvaldība​​ saņems​​ valsts mērķdotāciju.​​ Neviens normatīvais akts arī neaizliedz pieminekļa atgūšanai tērēt pašvaldības budžeta līdzekļus.   Ņemot vērā minēto, papildus finansējuma​​ – mērķdotācijas​​ ​​ neizmantošana pieminekļa atgūšanas procesā, nav uzskatāmi par faktiskiem zaudējumiem pašvaldības budžetam, bet gan par finansiālu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Kā norādīts​​ arī​​ Valsts kancelejas izstrādātajās Vadlīnijas par valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšanu, zaudējumu piedziņa attiecas tikai uz mantiska rakstura kaitējumu atlīdzināšanu.​​ Zaudējums nav tas pats, kas finansiālā ietekme, kura, piemēram, tiek konstatēta revīzijas ziņojumā, jo zaudējums ir konkrētas amatpersonas prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā radīts konkrēts mantiskais pametums, kurš nebūtu iestājies, ja konkrētā prettiesiskā rīcība nebūtu pieļauta.  Zaudējumu piedziņu var veikt tikai nelikumīgas rīcības gadījumā, nevis lietderības jautājumos, kad lēmuma pieņemšanas brīdī vairāki rīcības varianti būtu bijuši adekvāti vai konstatēts tikai risks vai sistēmiski (politikas) trūkumi.

Tā kā​​ ​​ no​​ 21.03.2018​​ Alojas novada domes lēmuma Nr. 97 “Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja vietnieka J. Rāceņa un domes priekšsēdētāja V. Bārdas”,​​ ar kuru tika nolemts “Piedzīt Alojas novada domei radītos zaudējumus no J. Rāceņa un V. Bārdas.”​​ ​​ nebija iespējams konstatēt ne amatpersonu nodarīto zaudējumu faktu un ​​ ne zaudējumu apmēru, pašvaldības  ​​ ​​​​ speciālistu ieskatā minētais lēmums ​​ nebija izpildāms​​ jo nepastāvēja prasības priekšmets.​​ 21.03.2018 Alojas novada domes lēmums Nr. 97 “Par Alojas novada domei radīto zaudējumu piedziņu no domes priekšsēdētāja vietnieka J. Rāceņa un domes priekšsēdētāja V. Bārdas” tika atcelts ar Alojas novada domes 28.12.2018 lēmumu Nr. 526.

V. Bārda nebija tiesīgs balstot nevienā no domes sēdes lēmumiem, kas skāra šo līgumu un parakstīt ar to saistītos maksājuma dokumentus, jo viņš,​​ pirms ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā,​​ bija darba tiesiskajās attiecībās ar SIA “Draugu dārzs”. Atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu “Valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti” un 2.daļu “Valsts amatpersona nedrīkst izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz saviem darījumu partneriem arī divus gadus pēc līgumisko attiecību izbeigšanās”. Uz viņu neattiecas arī 11.panta 6.daļa, jo ieņēma domes priekšsēdētāja amatu.​​ Par viņa dalību balsojumos liecina sēžu protokoli.

Alojas novada domes budžetā nebija paredzēti šādi izdevumi pieminekļa uzstādīšanai.

Uzskatām, ka V.​​ Bārda savā atbildē apzināti noklusē un sagroza faktus, kas liecina par vēlmi izvairīties no pārkāpuma​​ konstatēšanas.

  • ​​ Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās pašvaldības funkcijas īpaši​​  ​​​​ nozīmīgas ir tieši izglītības jomā,​​ jo Latvijas valsts galvenais resurss ir intelektuālais potenciāls, kura attīstību nodrošina kvalitatīvas izglītības pieejamība visu vecuma grupu iedzīvotājiem.​​ Pamatā funkciju sadalījumu izglītībā nosaka Izglītības​​ likums, paredzot pašvaldībām būtisku lomu izglītības​​ nodrošināšanā.

​​ jau​​ vairākkārtējā​​ sarakstē ar​​ ministriju​​ esam​​ informējuši, ka​​ Alojas Ausekļa vidusskolas ēkā remonts nav veikts kopš 1957. gada (skolas​​ ēkas uzcelšana).​​ ​​ Pēdējo desmit gadu laikā ir veiktas vairākās skolas ēkas​​ tehniskās apsekošanas, kuru​​ atzinumos arī​​ ​​ norādīts, ka nesošās konstrukciju stāvoklis ir neapmierinošs, konstrukcijas atrodas pirmsavārijas​​  stāvoklī, ēka ir tehniski nolietojusies.​​  ​​​​ 2012. gadā Alojas novada dome realizēja projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Alojas novada domes ēkās” nr. KPFI-7/19, kura ietvaros tika veikta Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas siltināšanas darbi.​​ ​​ 

Rindkopa satur nepilnīgu informāciju.​​ Skolas ēkā tika veikti remonti un ​​ par to liecina Valsts kasē ņemtie aizņēmumi dažādiem darbiem.

Lai nodrošinātu skolēnu uzturēšanos drošā mācību vidē, pašvaldībai bija jāuzsāk tehniskajos atzinumos minēto neatbilstību novēršanu, pretējā gadījumā ēkas ekspluatācija ​​ būtu jāaptur, jo tā neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām. Tādēļ​​ jau​​ 2017. gadā tika uzsākts darbs pie ēkas pārbūves​​ procesa, kuras mērķis – veikt pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšanu, bojāto posmu remontu un ​​ nomaiņu, veikt ēkas iekšējo inženierkomunikāciju​​ – aukstā un karstā ūdens vada, kanalizācijas tīklu izbūvi, mainīt apkures sistēmu, vides pieejamības nodrošināšanai skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, skolā uzstādīt liftu, pilnībā nomainīt 1. stāva grīdas segumu, tostarp ieklāt siltumizolāciju un hidroizolāciju, stiprināt 2.stāva grīdas ar sijām, siltināt bēniņus, mainīt iekšdurvis, mainīt visu iekšējo apdari, tajā skaitā sienas un griestus, ierīkot ugunsgrēka atklāšanas sistēmu.

Alojas novada dome​​ ​​ 12.04.2017. ​​ noslēdza līgumu ar SIA “KROKS –R” par būvprojekta izstrādi un​​ 22.03.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “Firma L4” par​​ būvprojekta ekspertīzi, šo pakalpojumu apmaksa tika segta no no LR Valsts kases aizņēmuma (34303,50 EUR būvprojekta izstrādei un 10369,70 EUR būvekspertīzei). ​​ 

Atbilstoši Publisko iepirkuma likumam​​ 14.08.2018.​​ tika izsludināts atklātā konkursa ​​ iepirkums “Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve”, kura rezultāti tika apstiprināti 05.11.2018 un līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas​​ pilnsabiedrībai​​ “SAN-NAMi”.​​ 

28.11.2018. Alojas novada dome pieņēma lēmumu Nr.492 “ Par atklāta konkursa “Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve” rezultātu apstiprināšanu”,​​ ar kuru ​​ tika nolemts​​ slēgt līgumu​​ ar​​ pilnsabiedrību “SAN-NAMI”​​ par Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvdarbu veikšanu.​​ Par minēto lēmumu nobalsoja​​ visi​​ domes sēdē klātesošie 13 deputāti (Valdis Bārda, Jurģis Rācenis, Ieva Kreišmane, Aira Lapkovska, Valdis Možvillo, Baiba Siktāre, Arvīds Ozols, ​​ Inga Mauriņa - Kaļva, Ziedīte Jirgensone, Ilga Šmite, Jānis Bakmanis, Dace Vilne, Māris Možvillo).​​ ​​ Minētais balsojums ​​ liecina, ka​​ visi deputāti​​ tajā brīdī​​ izprata pašvaldības pienākumu nodrošināt izglītības funkciju un nodrošināt skolas atbilstību drošības un higiēnas prasībām, tāpēc nav izprotama to deputātu rīcība,​​ kuri​​ ​​ pēc dažiem mēnešiem,​​ ministrijai adresētajā iesniegumā paziņo,​​ ka, pildot domes lēmumus, mana rīcība ir​​ bijusi​​ prettiesiska. Mani kā domes priekšsēdētāju ​​ šāda​​ ​​ deputātu attieksme pret saviem pienākumiem​​ tiešām pārsteidz,​​ ​​ jo visi​​ pašvaldības deputāti​​ ​​ ir ievēlēti,​​ lai darbotos vietējo iedzīvotāju interesēs un skolas sakārtošana ir iedzīvotāju intereses.​​ 

Lēmums par līguma slēgšanu neatbrīvo domes priekšsēdētāju no likumu ievērošanas, kas skaidri pasaka pie kādiem nosacījumiem​​ pieļaujama saistību uzņemšanās.​​ Nevietā ir pārmetums deputātiem par to, ka viņi atgādina domes priekšsēdētājam par likumu ievērošanu​​ un saistību uzņemšanās kārtību. Domes lēmums nav hierarhiski augstāks par Latvijas Republikas likumu.​​ Domes priekšsēdētājam,​​ neatkarīgi no apstākļiem,​​ ir jāzina un jāievēro​​ visi​​ likumi savā darbībā.​​ 

​​ Saskaņā ​​ ar atklātajā konkursā izteikto ​​ piedāvājumu ​​ pilnsabiedrība “SAN-NAMI”  ​​​​ ​​ skolas ēkas ​​ pārbūves būvdarbus apņēmās​​ veikt 7 (septiņu) mēnešu laikā​​ no dienas, kad izdarīta atzīme Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi, neieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus. Līdz ar to pie visoptimistiskākajām prognozēm, lai​​ ​​ 2019./2020.mācību gadu ​​ bērni varētu uzsākt izremontētajā skolā būvniecība bija jāuzsāk nekavējoši, tad​​ būvdarbus būtu iespējams veikt līdz 2019.gada jūlijam​​ un​​ ​​ līdz​​ ​​ jaunā​​ ​​ mācību gada sākumam​​ atliktu ​​ tikai divi mēneši, kuru laikā skola būtu jānodod ekspluatācijā un​​ skolas telpas​​ jāsakārto​​ mācību procesam. ​​ Ņemot vērā šos apsvērumus 10.12.2018.  ​​ ​​​​ ar ​​ pilnsabiedrību “SAN-NAMI” tika noslēgts Būvniecības līgums ​​ Nr.5-28-1/18/2 un​​ ​​ 03.01.2019.​​ būvnieks ​​ jau uzsāka būvdarbus.​​ Vienlaicīgi ar Būvniecības līgumu ​​ tika noslēgta Vienošanās Nr. 1, kurā ​​ Alojas novada dome un ​​ pilnsabiedrība “SAN-NAMI”, ievērojot, ka būvdarbu ​​ finansēšana paredzēta ņemot aizņēmumu ​​ LR Valsts kasē, vienojās, ka visus, saskaņā ar Būvniecības līgumu, paredzētos maksājumus Alojas novada dome veiks pēc Latvijas Republikas ​​ Valsts kases aizdevuma saņemšanas.​​ Papildus vēlos norādīt, ka​​ līgumsaistību ietvaros atbilstoši Civillikumam vienmēr ar otru līgumslēdzēju pusi ir iespējams vienoties par līguma grozījumiem un citiem samaksas termiņiem.​​ 

 

Līguma​​ noslēgšanu pasteidzināja arī apstāklis, ka pielāgotās skolas telpas mācību procesa nodrošināšanai ​​ Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atļāva izmantot tikai līdz 31.05.2019.​​ ​​ Mācību process tajā brīdi tiek organizēts Alojas sporta halles foajē, garderobēs un atpūtas telpās, kā arī Mazās skolas ēkas 3.stāva telpās, kas nav paredzētas mācību procesa nodrošināšanai. Šajās pagaidu telpās pašvaldībai praktiski nav iespējams nodrošināt ugunsdrošības un sanitārās inspekcijas prasību un normatīvo aktu ​​ ievērošanu - prasības minimālajai platībai viena izglītojamā mācību vietai, prasības mācību telpu apgaismojumam, ​​ mācību telpu iekārtojumam, tajā skaitā īpašās prasības ​​ ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetiem u.c. Arī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ​​ brīdināja​​ pašvaldību, ka ​​ turpmāk netiks saskaņota skolēnu uzturēšanās pielāgotajās telpās, jo ​​ ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā ​​ nav nodrošināta iespēja skolēniem savlaicīgi pamest telpas, tādēļ ka evakuācijas ceļos (skolas gaiteņos) ​​ ir izvietoti skolēnu galdi, krēsli un ​​ mācību aprīkojums, kā arī ​​ kopējais skolēnu skaits, kuri uzturas šajās telpās ir par lielu, kas būtiski ​​ kavētu cilvēku evakuāciju no telpām.

Bez domes​​ un iestādes​​ vadības ievērības un atbalsta palika Staiceles pamatskolas piedāvājums nodrošināt​​ drošu,​​ atbilstošu​​ mācību vidi Alojas Ausekļa vidusskolas audzēkņiem, kuriem tas bija nepieciešams.​​ Alojas novada domes rīcībā ir 3 skolēnu pārvadāšanai paredzēti autobusi, kuri ikdienā veic minētos pārvadājumus. Ne tehniskas,​​ ne cita veida problēmas skolēnu nogādāšanai​​ Staiceles pamatskolā​​ nepastāv.​​ Līdz ar to saskatāmas noziedzīga nevērība pret bērnu drošību gan no domes vadības, gan no skolas administrācijas puses.​​ Aizbildinājums par mācību materiālu un mēbeļu uzglabāšanas vietas izvēli​​ liecina par iestādes un domes vadības nihilistisko attieksmi pret bērnu drošību un minētos materiālus varēja izvietot Alojas novada domei piederošajās telpās ārpus skolas ēkām.

Nerisinot šo jautājumu​​ steidzamības kārtā,​​ 2019./2020.mācību gadā​​ pašvaldība​​ nevarētu​​ nodrošināt​​ Alojas Ausekļa vidusskolas darbību, jo​​ pašvaldībai nav iespējas​​ 263 izglītojamiem​​ ierādīt​​ citas mācību procesam atbilstošas telpas.​​ 

Teikums satur vairākus nepatiesus apgalvojumus.​​ Pēc VIIS datiem uz 01.09.2018.​​ Alojas Ausekļa vidusskolā mācās 262 izglītojamie. Mācību process tiek realizēts 2 ( divās) ēkās.​​ 1.- 4.​​ klašu izglītojamie mācās tā sauktajā​​ Mazajā​​ skolā, kuru pārbūve un remonts neskar. Līdz ar to mācību process šajā skolā netiek traucēts vai apgrūtināts.​​ 2018./19. mācību gadā​​ Mazajā​​ skolā mācību procesu nodrošināja 109 bērniem​​ (1.-4.​​ klašu grupā), savukārt mācību process bija apgrūtināts​​ 153 bērniem​​ (5.-12.klašu grupā).​​ Jau pieminētajā Staiceles pamatskolā​​ telpas paredzētas ne mazāk kā 300 izglītojamo mācību procesa nodrošināšanai.​​ 2018./19.​​ mācību gadā Staiceles pamatskolā mācījās 125 izglītojamie. Tā kā Staiceles vidusskola tika likvidēta un kā pamatskola uzsāka darbu tikai 2018./19.​​ mācību​​ gadā,​​ tad​​ skolā​​ joprojām​​ atrodas viss nepieciešamais,​​ lai nodrošinātu arī vidusskolas programmas apguvi.​​ 

Vienlaicīgi ar Alojas domes lēmuma pieņemšanu un līguma noslēgšanu pašvaldības atbildīgie darbinieki sāka risināt jautājumu par aizņēmuma saņemšanas iespējām Valsts kasē.

Teikums satur nepatiesus apgalvojumus. Iepirkuma rezultāts bija zināms 2018.gada oktobra sākumā.​​ Nebija skaidrojuma Iepirkumu komisijas lēmuma​​ pieņemšanas novilcināšanā.​​ Domes sēdēs​​ netika saņemti nekādi​​ domes priekšsēdētāja​​ skaidrojumi kāpēc sēdēs​​ nav iekļauti​​ jautājumi​​ gan par rezultātu apstiprināšanu,​​ gan par kredīta pieprasīšanu.

Sazinoties ar Valsts kases atbildīgajiem darbiniekiem pašvaldībai tika norādīts, ka 2018.​​ gada 4.ceturksnī jaunas pašvaldību aizņēmumu atļaujas​​ tiek izsniegtas tikai​​ 1)​​ ​​ ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un projekta “Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija” B daļas 1.posma īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā un vidējā termiņā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros; 2) pārējo investīciju projektu īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā, ja pašvaldības 2018.gada 4.ceturksnī ir veikušas aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas vai iesniegušas FM informāciju par atbalstītā aizņēmuma apmēra samazināšanu.

Šāda informācija nav zināma un pieejama ne Alojas novada domes dokumentu vadības sistēmā​​ “Namejs”, ne​​ saņemta no domes vadības caur oficiālajiem saziņas kanāliem ar deputātiem​​ vai sniegta informācija domes sēdēs.

Tā kā ​​ skolas​​ pārbūves​​ projektu​​ bija plānots īstenot par​​ ​​ 145889​​ EUR​​ un ​​ tādu summu nebija iespējams apgūt viena mēneša laikā, līdz ar to arī aizņēmumu no valsts kases izņemt​​ 2018.gadā, pašvaldībai atlika​​ gaidīt 2019.gada valsts budžeta apstiprināšanu, lai sniegtu prasību valsts kasē par ​​ aizņēmuma saņemšanu skolas pārbūves projekta īstenošanai, tāpēc lēmums par pieprasījuma ​​ sniegšanu Valsts kasē par​​ ​​ aizņēmuma ​​ piešķiršanu Alojas novada dome pieņēma 28.12.2018., nosakot, ka aizņēmums tiks ​​ ņemts 2019.gadā.​​ Par minēto lēmumu nobalsoja​​ visi​​ domes sēdē klātesošie 13 deputāti (Valdis Bārda, Jurģis Rācenis, Ieva Kreišmane, Aira Lapkovska, Valdis Možvillo, Baiba Siktāre, Arvīds Ozols, ​​ Inga Mauriņa - Kaļva, Ziedīte Jirgensone, Ilga Šmite, Jānis Bakmanis, Dace Vilne, Māris Možvillo).

Rindkopa satur vairākas neprecizitātes​​ un​​ nepatiesus apgalvojumus.​​ 28.11.2018.​​ dome apstiprināja iepirkumu rezultātus un nekas netraucēja sagatavot pieprasījumu​​ Valsts kasei, minot tos pašus argumentus,​​ kurus ekspluatē šobrīd. Vilcināšanās ar rezultātu apstiprināšanu un​​ kredīta pieprasījumu liecina par domes vadības nekompetenci un noziedzīgu nolaidību, kas​​ apliecina​​ bezatbildīgu​​ attieksmi pret bērnu drošību.​​ Nepatiess ir apgalvojums, ka tika pildīts domes lēmums par kredīta pieprasījumu Valsts kasē. Pēc mūsu rīcībā nonākušās informācijas – V. Bārda, vienpersoniski, neinformējot domes deputātus un nesasaucot​​ domes sēdi lēmuma pieņemšanai, nosūtīja vēstuli​​ (dokumenta Nr. AND/3-6/19/627 nosūtīts uz e-pasta adresi FMpadomes@fm.gov.lv 16.05.2019 plkst. 16:02)​​ Finanšu ministrijai ar apņemšanos segt daļu remonta izmaksu no novada domes budžeta.​​ Dome nav lēmusi par šādu jautājumu.​​ Dome arī nav lēmusi par jebkādām citām summām, kas tiktu pieprasītas no Valsts kases kā aizdevums.​​ 2019.gada 11.jūnija Ministru kabineta sēdes​​ darba kārtības 3.3.punktā (TA-1069) pievienotajā dokumentā​​ ar nosaukumu “Pielikums” 19.punktā minēta summa​​ (​​ 1 309 535​​ EUR ) nav ne izskatīta domē, ne arī pieņemts domes lēmums par šādas summas pieprasīšanu.

 

 

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētājs    Valdis Bārda

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

Alojas novada domes​​ deputātu Daces Vilnes, Jāņa Bakmaņa, Ilgas Šmites, Agra Rubeņa, Ineses Bites ​​ vārdā dokumentu elektroniski paraksta Māris Možvillo.​​ ​​ 

​​ 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

 

 

 

​​ 

​​ 

 

Ceru, ka cilvēki spēs izdarīt secinājumus un sapratīs kurš ir kurš.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.